Privacyverklaring

Doel verwerking persoonsgegevens Dierenarts Purmerend verwerkt persoonsgegevens om haar taken uit te kunnen voeren. Wanneer u zich inschrijft als klant verleent u toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens. Als u geen toestemming verleend is het niet mogelijk uw paard of huisdier bij Dierenarts Purmerend te laten behandelen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering Dierenarts Purmerend maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Beveiliging persoonsgegevens Dierenarts Purmerend zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens Dierenarts Purmerend bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.(Maximaal 5 jaar.)

Uitwisseling van persoonsgegevens met derden

  • Wettelijke grondslag De uitvoering van de taken van Dierenarts Purmerend kan met zich meebrengen dat Dierenarts Purmerend gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met toezichthouders of overheidsinstanties. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag.
  • Doorverwijzing Voor medisch specialisten waar naar wordt doorverwezen, externe laboratoria, apotheken, dierenambulance, opvangcentra en dierencrematoria geldt een samenwerkingsovereenkomst. Het doorgeven van gegevens gebeurt uitsluitend in opdracht van u als klant, en is noodzakelijk voor correcte behandeling van uw huisdier.

Voor de financiële afwikkeling zullen, indien nodig, persoonsgegevens worden gedeeld met derden.

  • Huisdierzorgplan Dit gebeurt voor de automatische incasso van het Huisdierzorgplan uitsluitend op basis van een door u ondertekende machtiging en contract.
  • Deurwaarder Wij informeren u voorafgaand schriftelijk dat persoonsgegevens worden gedeeld wanneer financiële afhandeling zal worden verzorgd door deurwaarder en/of incassobureau.
  • Bewind voering In geval van schuldsanering of financiële afhandeling door een bewindvoerder dient u toestemming te geven tot het delen van persoonsgegevens om behandeling van uw huisdier mogelijk te maken.

Uw privacy rechten U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Wanneer u wilt weten welke persoonsgegevens van u Dierenarts Purmerend verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Dierenarts Purmerend behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend schriftelijk verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Wanneer u het niet eens met de manier waarop gegevens worden verwerkt kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

     Dierenarts Purmerend

     t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

     Kraggeveenstraat 5

     1441 MK Purmerend